นางสาวสุกัญญา ลามคำ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการผ้าป่าบุญกองข้าวครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 7 – 24 มกราคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดโครงการผ้าป่าบุญกองข้าวครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ขึ้น ด้วยการเสนอโครงการจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเรียนรู้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญกองข้าวของชุมชน โดยวิธีการระดมทุนรับบริจาคข้าวเปลือกและปัจจัยของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจ ภายในงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562

ปฏิทินการปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์