การขอรับหนังสือรับรองความประพฤติ

เผยเเพร่เมื่อ 927 เข้าชม

ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองความประพฤติ

1. ขอรับ คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ ได้ที่งานบริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา หรือดาวน์โหลดได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. กรอกข้อมูลใน คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเขียนด้วยตัวบรรจงสามารถอ่านออกได้โดยง่าย

3. นำ คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ในสาขา และ กรณีเป็นนักศึกษาโควตา/ผู้นำนักศึกษาต้องให้ที่ปรึกษาลงนามรับรอง

4. นำ คำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ ให้เจ้าหน้าที่ประจำกองพัฒนานักศึกษา เพื่อให้งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ตรวจสอบข้อมูลและ ลงนามรับรอง

5. แนบเอกสารประกอบดังนี้
          5.1 สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

          5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 

หมายเหตุ : หนังสือรับรองความประพฤติใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 2 วันทำการ